Galeria
(35828)
Katalog firm
(84)
TeleKrosno
(1390)
Kontakt
@

Edukacja » Przedszkole

Terminy i kryteria rekrutacji do krośnieńskich przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do miejskich przedszkoli w Krośnie będzie prowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych, z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Do 20 lutego 2015 r. na portalu elektronicznej rekrutacji https://nabor.pcss.pl/krosno/ zostaną zamieszczone szczegółowe informacje ważne w procesie rekrutacji, w tym: poradniki dla rodziców z terminami i kryteriami, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych biorących udział w rekrutacji oraz niezbędne formularze i wzory dokumentów.

Rodzice dzieci nieuczęszczających obecnie do miejskich przedszkoli będą mogli składać wnioski o przyjęcie do wybranej placówki dopiero po ustaleniu liczby wolnych miejsc. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym aktualnie uczęszczających do przedszkoli nie muszą martwić się o miejsce dla swojego dziecka na rok szkolny 2015/2016, a jedynie potwierdzić zamiar kontynuowania edukacji w tym samym przedszkolu.

 

I.                 Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu 

 

Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu na rok szkolny 2015/2016 nie wymaga ponownego ubiegania się o miejsce w przedszkoli, a jedynie potwierdzenia zamiaru uczęszczania do tego przedszkola poprzez złożenie przez rodziców dziecka w terminie do 20 marca 2015 r. wypełnionej „deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” oraz podpisanie umowy na dalsze świadczenie usług opiekuńczych w terminie do 25 marca 2015 r.

Deklarację można będzie wypełnić już od 27 lutego 2015 r. na dwa sposoby: elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/ lub w formie papierowej na specjalnym formularzu.

Po zabezpieczeniu miejsc w przedszkolu dla dzieci w wieku przedszkolnym i podpisaniu umów z rodzicami na nowy rok szkolny przedszkola rozpoczną rekrutację na wolne miejsca. 

 

II.              Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola

 

Przyjmowanie nowych dzieci do przedszkoli odbywa się wniosek rodziców zgodnie z kryteriami i punktacją ustaloną w oparciu o kryteria ustawowe i kryteria lokalne, przy czym rodzice dzieci zamieszkałych poza Krosnem będą mogli starać się o przyjęcie dzieci dopiero na dalszym etapie rekrutacji po zabezpieczeniu miejsc dla dzieci z Krosna.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola będą dostępne od 23 marca 2015 r. do 8 kwietnia 2015 r. na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/ i w terminie od 27 marca do 8 kwietnia 2015 r. będą przyjmowane przez dyrektorów  w godzinach pracy przedszkoli. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce w jednym przedszkolu, mogą też na wniosku wpisać jeszcze dwa przedszkola, co znacznie zwiększy szansę na przyjęcie dziecka, w sytuacji gdy do pierwszego, najbardziej preferowanego przedszkola, zabraknie punktów. Wniosek o przyjęcie dziecka zanosi się tylko do jednego przedszkola, wpisanego na pierwszym miejscu. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie pozostałe przedszkola będą wiedziały, że dziecko będzie brało udział w rekrutacji także do ich przedszkoli.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pierwszej kolejności będą stosowane kryteria określone w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Kryteria określone w ustawie są następujące: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W dalszej kolejności będą obowiązywać kryteria lokalne przyjęte w Uchwale Nr V/80/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do krośnieńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Są to:

-       pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 20 pkt,

-       kontynuacja uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola    12pkt,

-       wybór przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania:

-       kandydata w wieku 5 lat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 12 pkt,

-       kandydata w wieku 4 lat 6 pkt,

-       zapotrzebowanie na korzystanie z opieki i wyżywienia przez co najmniej osiem godzin dziennie – 10 pkt,

-       wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych miasta Krosna jako miejsca zamieszkania obojga rodziców kandydata 6pkt,

-       uczęszczanie pozostałego rodzeństwa kandydata w wieku 6-18 lat do szkół na terenie miasta Krosna – 5 pkt.

 

W celu potwierdzania spełniania kryteriów zarówno ustawowych, jak i lokalnych określone zostały dokumenty, które wraz z wnioskiem należy złożyć do przedszkola. Wzory oświadczeń będą do pobrania ze strony https://nabor.pcss.pl/krosno/ od 20 lutego 2015 r.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych komisje rekrutacyjne ogłoszą 15 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe zasady i wskazówki dla rodziców dotyczące naboru zawiera informator „Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krosno na rok szkolny 2015/2016” opracowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna www.krosno.pl w zakładce oświata oraz na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/.

 

 
UMKrosna
2015-02-05
Tagi : nabór, przedszkole, kryteria

Podziel się :


Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz:


       Podpis :      

Komentarze (0):
Facebook